>
>
 • พ.ศ. 2457

  คุณเล็ก วิริยะพันธุ์ เกิดที่กรุงเทพมหานคร ในครอบครัวชาวจีน
  อายุ 17 ปี เข้าเรียนมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

 • พ.ศ. 2479

  หลังจากจบการศึกษาในสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ ด้วยวัย ๒๒ ปี ก็กลับมาเมืองไทย รับช่วงกิจการร้านขายยาสืบต่อจากบิดา อันเป็นเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการกตัญญูต่อบุพการี

 • พ.ศ. 2482

  คุณเล็ก วิริยะพันธุ์ ได้คบหาดูใจกับคุณประไพ วิริยะพานิช บุตรสาวขุน วิจารณ์พานิช และตัดสินใจเข้าพิธีสมรสและสร้างครอบครัวร่วมกัน
  คุณประไพมีบทบาทสำคัญในการเป็นคู่คิด และเป็นแรงใจในการทางาน ทั้งงานด้านธุรกิจและงานด้านศิลปวัฒนธรรม จนเรียกได้ว่า เป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของคุณเล็กมายาวนานกว่า ๕๐ ปี มีบุตร-ธิดา รวม ๖ คน

 • พ.ศ. 2490

  บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี ๒๔๙๐ ภายใต้ชื่อเดิม “บริษัท อาเซียพาณิชยการ จำกัด” ก่อนจะเปลี่ยน ชื่อเป็น “บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด” ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ เพื่อประกอบ กิจการประกันวินาศภัย ต่อมาในวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนเพื่อให้เป็นไปตาม กฎหมายประกันภัยที่มีการแก้ไขใหม่ ภายใต้ชื่อปัจจุบัน “บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)” วิริยะประกันภัยคืออีกหนึ่งของความสำเร็จ ในแง่มุมธุรกิจของคุณเล็ก โดยดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของจริยธรรมและคุณธรรมที่ดี ภายใต้หลักการ “ความเป็นธรรมคือนโยบาย” มาตลอดระยะเวลากว่า ๖๙ ปี

 • พ.ศ. 2492

  คุณเล็ก วิริยะพันธุ์ รับซื้อกิจการทั้งหมดของบริษัทธนบุรีพานิช ซึ่งเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศทำธุรกิจอิมปอร์ตเอ็กซ์ ปอร์ต รวมทั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายรถยนต์หลายยี่ห้อ อาทิ Chrysler,Nash, Desoto, Hillman, Humber และ Renault และเป็นตัวแทนจำหน่ายเมอร์เเเดส เบนซ์ รายแรกของประเทศไทย

 • พ.ศ. 2503

  คุณเล็ก วิริยะพันธุ์ ยังได้ขยายเครือข่ายธุรกิจออกไปสู่การ ก่อตั้ง บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด เพื่อประกอบรถ โดยสารขนาดใหญ่ รวมไปจนถึงรถโดยสารประจำทาง ซึ่งปัจจุบันโรงงานแห่งนี้ กลายเป็นโรงงานประกอบรถยนต์ที่มีมาตรฐานและทันสมัยที่สุดในเอเชีย

 • พ.ศ. 2507

  อยู่เคียงข้างในฐานะผู้อำนวยการเมืองโบราณ และสถานที่แห่งนี้ กลายเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถใช้ในการต้อนรับสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธ แห่งสหราชอาณาเริ่มก่อสร้าง “เมืองโบราณ” อาณาจักรแห่งการศึกษาที่รวมศิลปะ ความงดงามตระการตาของสถาปัตยกรรมไทยทุกยุคทุกสมัย ที่นำมาบรรจงจำลองสร้างขึ้นใหม่ในศตวรรษ นี้อย่างครบถ้วนกว่า ๑๒๐ แห่ง โดยมีคุณประไพ วิริยะพันธุ์ จักร

 • พ.ศ. 2517

  สำนักพิมพ์เมืองโบราณก่อตั้งขึ้นโดยมีนโยบายเพื่อผลิตวารสาร เมืองโบราณ ซึ่งเป็นวารสาร วิชาการราย 3 เดือน ที่มีเนื้อหาด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรม ต่อมาจึงจัดทำนิตยสาร สารคดี โดยมีการดำเนินงานและทีมงานแยกต่างหากเป็นอิสระ เมื่อแรกวางจำหน่าย นิตยสาร สารคดี ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ในฐานะนิตยสารที่นำเสนอเรื่องแนวสารคดีโดยเฉพาะ ให้ความสำคัญกับการถ่ายภาพและการออกแบบรูปเล่มเป็นพิเศษ ซึ่งแตกต่างจากนิตยสารฉบับอื่นๆ ในช่วงเวลานั้น

 • พ.ศ. 2524

  เริ่มก่อสร้างมรดกทางศิลปวัฒนธรรมแห่งใหม่ขึ้น ภายใต้ชื่อ “ปราสาทสัจธรรม” ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากแนวคิดทางปรัชญาและศาสนา เป็นประติมาสถาปัตย์ไม้แกะสลักที่ใหญ่และสวยงามที่สุดในโลก

 • พ.ศ. 2537

  เริ่มก่อสร้าง พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ คือกุศโลบายในการเรียนรู้ศิลปะและศาสนา ที่ส่งเสริมให้คนในสังคมสมัยใหม่ ได้รู้จักหลักแห่งศาสนาทั้ง ๔ ด้วยเจตนารมณ์และอุดมคติของคุณเล็ก วิริยะพันธุ์ ซึ่งต้องการถ่ายทอดและปลูกฝังด้วยจิตวิญญาณของนักปราชญ์ เพื่อให้มนุษย์ร่วมโลกได้มีโอกาสเข้าถึงศิลปะและศาสนา อันเป็นรากฐานของอารยธรรม

 • พ.ศ. 2539

  ก่อตั้งมูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ ๕๘๐ ของประกาศกระทรวงการคลังฯ
  เผยแพร่ความรู้และความเข้าใจทางสังคมวัฒนธรรมในท้องถิ่นต่างๆ
  และเพื่อสร้างนักวิจัยท้องถิ่นที่รู้จักตนเองและรู้จักโลก